Marek Sowa

Polski samorządowiec i polityk, w latach 2006–2010 członek zarządu województwa, następnie do 2015 marszałek województwa małopolskiego, poseł na Sejm VIII kadencji. Mieszkaniec Bobrka w powiecie oświęcimskim, urodzony 4 lutego 1967 roku.

Po ukończeniu Liceum Zawodowego w Oświęcimiu rozpoczął pracę w KWK „Piast” w Bieruniu. W roku 1990 wyjechał do Finlandii, gdzie pracował przez 1,5 roku w branży handlowej. Po powrocie do kraju, prowadził własną działalność gospodarczą. W roku 1994 po raz pierwszy został wybrany do Rady Miejskiej w Chełmku (pełnił funkcję radnego przez dwie kadencje, do 2002 roku), był także członkiem Zarządu Miejskiego w Chełmku (1994-1998) oraz sołtysem Bobrka (1994-1998).

W roku 1996 rozpoczął studia w Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, uzyskując w 2000 roku licencjat z zarządzania. W 2003 roku obronił, z wynikiem bardzo dobrym, pracę dyplomową i uzyskał tytuł magistra na Wydziale Zarządzenia i Marketingu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Po powstaniu samorządu wojewódzkiego, rozpoczął w 1999 roku pracę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Początkowo był kierownikiem agendy Urzędu Marszałkowskiego w Oświęcimiu, a po wyborze Janusza Sepioła na marszałka województwa został zastępcą dyrektora Kancelarii Zarządu, stając się jednym z najbliższych współpracowników marszałka. W urzędzie odpowiadał m.in. za realizację i opracowanie Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego, angażował się w działania zwiększające bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w tzw. węźle oświęcimskim, koordynował prace związane z powstawaniem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, brał udział w pracach nad Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013. Odpowiadał również za organizację ostatniej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II w Małopolsce (2002 r.) i pierwszej wizyty apostolskiej Benedykta XVI w Małopolsce (2006 r.).
Po wyborze na radnego Województwa Małopolskiego w listopadzie 2006 roku przez kilka tygodni pracował w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie zajmując stanowisko pełnomocnika ds. funduszy pomocowych i rozwoju gminy. W tym czasie współtworzył program inwestycyjny gminy, który jest aktualnie realizowany z udziałem funduszy europejskich (m.in. budowa: biblioteki, północno-wschodniej obwodnicy Chrzanowa oraz projekty realizowane w ramach programu rewitalizacji centrum Chrzanowa).

Po wyborze - 8 marca 2007 roku – do Zarządu Województwa Małopolskiego, odpowiadał za realizacje funduszy europejskich w Małopolsce, rozwój gospodarczy, rolnictwo, geodezję, politykę przestrzenną oraz sprawował nadzór nad mieniem i spółkami z udziałem województwa. Od 2008 r. przewodniczy Komisji ds. monitorowania Funduszy Europejskich przy Związku Województw RP. Członek Małopolskiej Rady Innowacji oraz Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Gospodarczego. Aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013.

Jest założycielem Małopolskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych w Tarnowie. Zainicjował powstanie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Centrum Business in Małopolska (CEBiM). Był głównym negocjatorem umowy z Instytutem Studiów Wschodnich w sprawie organizacji Forum Ekonomicznego w Krynicy do roku 2019.

Pełnomocnik Zarządu Regionu Platformy Obywatelskiej w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego w 2010 r.

Żonaty, żona Iwona jest pielęgniarką na Oddziale Chirurgii Dziecięcej Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu. Ojciec dwóch synów.

Interesuje się polityką, socjologią, turystyką i sportem.